Valentinovo, turnir u stolnom nogometu, eko kviz …